Poskytovanie služieb spoločností Fluentbe Sp. z o. o

§1 Definícia

Pojmy použité v týchto podmienkach majú nasledujúci význam:

 1. Fluentbe – Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom vo Varšave (00-895), ul. Biała 4 lokal 81, zapísaná do registra podnikateľov okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 12. obchodnej divízie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000562340, so základným kapitálom 90 050,00 PLN, číslom NIP: 527-27-38-544, číslom REGON: 361742271.
 2. Školné – odmena splatná spoločnosti Fluentbe jednorazovo alebo v splátkach cyklicky vo výške, čase a forme uvedenej v Obchodných Podmienkach a Objednávke.
 3. Štartovné – jednorazový poplatok platený Študentom.
 4. Plánovaný dátum ukončenia kurzu – dátum ukončenia kurzu uvedený v Objednávke.
 5. Rozvrh lekcií – dátumy a časy jednotlivých individuálnych lekcií alebo skupinových lekcií.
 6. Prístupový kľúč – internetová adresa umožňujúca študentovi nainštalovať aplikáciu umožňujúcu prenos audio-video a prihlásenie do skupiny, v ktorej budú lekcie prebiehať.
 7. Kurz – všetky lekcie, na ktorých je študent oprávnený zúčastniť sa v súlade s Objednávkou.
 8. Skupinová výučba – audiovizuálne pripojenie cez internet s učiteľom a ďalšími študentmi, kde celkový počet študentov v skupine nesmie prekročiť počet uvedený v Objednávke a doba trvania skupinovej výučby je uvedená v Objednávke.
 9. Individuálne lekcie – audiovizuálne spojenie vykonávané prostredníctvom internetu, s učiteľom, doba trvania Individuálnej lekcie je uvedená v Objednávke.
 10. Lekcia – určitý počet lekcií počas jednej seansy s učiteľom.
 11. Objednávka – formulár uvádzajúci základné informácie o kurze, vrátane školného a počtu lekcií za splátku výučby. Objednávka je k dispozícii online na webových stránkach Fluentbe.
 12. Poslucháč – osoba, ktorá uzavrie Zmluvu vyplnením Objednávky a prijatím Obchodných Podmienok.
 13. Obchodné Podmienky – tieto Obchodné Podmienky.
 14. Zmluva – Zmluva o poskytovaní služieb spoločností Fluentbe uzavretá v súlade s §2 odst. 2.

§2 Uzavretie Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy.

 1. Zmluva sa uzatvára na diaľku bez toho, aby strany boli fyzicky prítomné súčasne.
 2. Zmluva sa uzatvára vyplnením Objednávky dostupnej na webových stránkach fluentbe.com a prijatím Obchodných podmienok alebo na diaľku prostredníctvom aplikácie SignNow.com (https://www.signnow.com/) alebo emailom zaslaním spätného vyhlásenia o prijatí podmienok lekcií a o prijatí Obchodných Podmienok.
 3. Zmluva sa uzatvára vždy na dobu určitú uvedenú v Objednávke.
  V prípade skupinových lekcií, vrátane jedného kurzu trvajúceho do dátumu uvedeného v objednávke (plánovaný dátum ukončenia kurzu),
  B) V prípade individuálnych lekcií podľa počtu zakúpených lekcií.
 4. V prípade individuálnych lekcií môže študent dohodu predĺžiť zaplatením školného za ďalšie lekcie.
 5. Dátum prvej lekcie a harmonogram lekcií určuje Fluentbe po dohode so Študentom. Dátum prvej Lekcie a Harmonogram lekcií majú orientačný charakter v tom zmysle, že z technických dôvodov alebo z dôvodu nedostatočného počtu Študentov pre daný Kurz môže byť dátum prvej lekcie alebo Harmonogram Lekcií zmenený. Študent bude Fluentbe informovaný o podrobnom časovom rozvrhu a dni prvej Lekcie.
 6. Úroveň postupu Študenta sa určuje na základe hodnotiaceho testu Fluentbe.
 7. V prípade, že Študent nemôže prijať konečný časový rozvrh alebo dátum prvej lekcie, môže Študent s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvu. V tomto prípade, ak Študent zaplatil Školné úplne alebo čiastočne, spoločnosť Fluentbe vráti sumu školného zaplateného Študentom do 14 dní odo dňa ukončenia.
 8. V prípade skupinových Lekcií, pokiaľ nie je dosiahnutý minimálny počet 3 Študentov príslušnej skupiny alebo ak počet Študentov počas kurzu znížený na menej ako 3, môže spoločnosť Fluentbe navrhnúť Študentovi, aby sa zúčastnil skupinové lekcie v inej skupine (vrátane iného časového rozvrhu) na rovnakej úrovní postupu alebo ukončiť zmluvu a vrátiť Študentovi pomernú časť nevyužitého školného.
 9. Poslucháč, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka, má právo odstúpiť od Zmluvy do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia, a to bez udania dôvodu. Ak študent zaplatil školné pred odstúpením od Zmluvy, spoločnosť Fluentbe ho vráti. Vzor vyhlásenia o odstúpení od Slouvy je uvedený v prílohe Obchodných Podmienok. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy by malo byť zaslané na adresu Fluentbe uvedenú v §1 bod č. 1 doporučene alebo emailom na adresu: kontakt@fluentbe.com. Pre učinenie výkonu práva na odstúpenie stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.
 10. Ak Študent, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od Zmluvy po začatí Kurzu, je Študent povinný zaplatiť časť výučby vo výške úmernej počtu Lekcií, ktorých sa mohol zúčastniť.

§3 Vyhlásenie, organizácia kurzu, čas na využitie jednotlivých lekcií.

 1. Spoločnosť Fluentbe prehlasuje, že má všetky prostriedky a zdroje potrebné pre riadne vedenie Kurzu.
 2. Poslucháč potvrdzuje, že spĺňa technické a hardvérové požiadavky uvedené v § 10 Obchodných Podmienok a zaväzuje sa nainštalovať aplikáciu uvedenú v definícii Prístupového Kľúča, avšak v súvislosti s touto inštaláciou a používaním aplikácie ako súčasti Kurzu nebude Študent povinný platiť žiadne poplatky, vrátane licenčných poplatkov.
 3. Pred prvou lekciou sa spoločnosť Fluentbe zaväzuje poskytnúť Študentovi Prístupový Kľúč.
 4. Počet Lekcií, ktoré sú k dispozícii v rámci kurzu, je zaručený, čo znamená, že ak sa z akéhokoľvek dôvodu, ktorý možno pripísať spoločnosti Fluentbe, neuskutoční niektorá z Lekcií ku dňu uvedenému v rozvrhu alebo ak dátum Lekcií podľa Rozvrh spadalo na zákonom stanovené sviatočné dni iné ako nedeľa, kurz bude pokračovať v súlade s časovým rozvrhom, kým budú dokončené všetky Lekcie obsiahnuté v kurze. Ak spoločnosť Fluentbe nie je z akéhokoľvek dôvodu schopná dokončiť zadaný počet Lekcií do plánovaného dátumu ukončenia Kurzu, rozdiel vyplývajúci z vykonaných platieb a hodnota absolvovaných lekcií bude Študentovi vrátená bankovým prevodom do 14 dní od skutočného dokončenia kurzu, alebo – po dohode so študentom – môže byť poukázaná na ďalšie zakúpenie Kurzu.
 5. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť skupinovej Lekcie z dôvodov mimo kontroly spoločnosti Fluentbe alebo z dôvodov, ktoré možno pripísať Študentovi, Skupinové Lekcie, ktorých sa Študent nemohol zúčastniť, nebudú znovu realizované.
 6. V prípade individuálnych Lekcií je prípustné Lekciu zrušiť alebo odložiť na iný termín, Študent je povinný informovať Fluentbe o zrušení alebo odložení Lekcie najmenej 24 hodín pred plánovanou Lekciou. Nedodržanie 24 hodinovej lehoty na informovanie povedie k tomu, že lekcia bude považovaná za dokončenú.
 7. Študent, ktorý uzavrel zmluvu o účasti na individuálnych lekciach, môže absolvovať jednotlivé Lekcie v lehote uvedenej v Objednávke, a ak tento termín nie je uvedený, do 12 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy.
 8. Ak Študent nedokončí jednotlivé Lekcie v lehotách uvedených v odseku 7, Fluentbe má právo nedokončiť individuálnu Lekcia po vyššie uvedených termínoch a zaplatené školné nebude vrátené.

§4 Školné, vstupný poplatok

 1. Výšku školného určuje Objednávka. Ceny uvedené v objednávke sú ceny brutto (vrátane príslušných daní).
 2. Školné je možné zaplatiť jednorázovo (v plnej výške vopred) alebo cyklicky vopred v splátkach za podmienok uvedených v Objednávke.
 3. Spoločnosť Fluentbe môže Študentovi poskytnúť zľavy na školnom alebo vstupnom poplatku. Študent berie na vedomie a akceptuje, že zľavy sú k dispozícii len v prípade, že je celý Kurz dokončený v plnom rozsahu, t. j. ak Študent v priebehu Kurzu nevypovie zmluvu alebo spoločnosť Fluentbe nevypovie zmluvu z dôvodov, ktoré možno pripísať Študentovi.
 4. V prípade školného plateného pravidelne v splátkach sa Študent zaväzuje platiť splátky vopred v súlade s informáciami o Kurze pripravenými spoločností Fluentbe. Tieto informácie budú zahŕňať označenie balíčka Lekcií zaplatených Študentom v rámci danej splátky.

  Spoločnosť Fluentbe prijíma nasledujúce metódy platby školného:
  Elektronické platby, platby kartou, odloženej platby alebo platby na splátky cez PayU.pl, PayPal alebo iným spôsobom špecifikovaným spoločnosťou Fluentbe – možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené v Objednávke a na webových stránkach http://www.payu.pl

  Vysporiadanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami sa vykonáva v súlade s výberom Zákazníka prostredníctvom webových stránok PayU.pl Službu elektronických platieb a platobných kariet zabezpečujú:

  PayU SA so sídlom v Poznani, 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 182, národnej platobnej inštitúcie, pod dohľadom poľského Orgánu finančného dohľadu (KNF), zapísaná do registra platobných služieb pod číslom IP1/2012, zapísaná do registra podnikateľov vedeného na okresnom súde v Poznani - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. miesto Obchodnej divízie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, so základným kapitálom 4 944 000 PLN, splateným v plnej výške, s daňovým identifikačným číslom NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 5. V prípade nezaplatenia školného má spoločnosť Fluentbe právo s okamžitou platnosťou ukončiť Zmluvu. Výpoveď musí byť vykonaná v listinnej forme v zmysle čl. 77 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Vypovedanie zmluvy sa rovná nemožnosti prístupu na Kurz.
 6. Pokiaľ je potrebné vrátiť finančné prostriedky za transakciu vykonanú Študentom pomocou platobnej alebo kreditnej karty, Fluentbe vykoná vrátenie na bankový účet priradený k takejto karte Študenta. V prípade inej formy platby budú prostriedky vrátené pomocou rovnakej platobnej metódy, ktorá bola zvolená pri vykonávaní transakcie. Ak to nie je možné, spoločnosť Fluentbe vráti finančné prostriedky na bankový účet uvedený Študentom.
 7. Ak študent zaplatí ďalšiu splátku po poslednej Lekcii, ako súčasť balíka zaplateného v súlade s informáciami o Kurze pripravenými spoločností Fluentbe v súlade s časťou 4, prístup ku Kurzu je predĺžený od dátumu poslednej zaplatenej Lekcie ako súčasť predtým zaplateného balíčka Lekcií.
 8. V prípade ukončenia zmluvy počas kurzu zo strany Študenta alebo zo strany Fluentbe z dôvodov, ktoré možno pripísať Študentovi, alebo ak sa Študent, hoci Zmluvu nevypovie, nezúčastňujú Lekcie z dôvodov, ktoré možno pripísať Študentovi, zľavy na školnom alebo vstupnom poplatku budú zrušené po dobu od uzavretia zmluvy do dňa jej ukončenia. Suma splatná spoločnosti Fluentbe za vrátenie poskytnutej zľavy bude vyrovnaná odpočítaním tejto čiastky od sumy dlžnej Študentovi v súvislosti s odstúpením zostávajúcej časti Kurzu, na ktorú sa vzťahuje dohoda. Ak vyššie uvedenú sumu nemožno odpočítať, bude Študent povinný ju spoločnosti Fluentbe zaplatiť, vrátane úplného vstupného poplatku, v termíne do 7 dní odo dňa ukončenia zmluvy.

§5 Práva a povinnosti Študenta

 1. Študent sa zaväzuje zaplatiť Školné v súlade s Objednávkou a Obchodnými Podmienkami.
 2. Študent má právo na prístup k učebným materiálom pripraveným spoločnosťou Fluentbe. Študent smie používať didaktické materiály len v rozsahu pre osobné použitie.
 3. Študent má zakázané:
  – vyjadrovať sa vulgárnym spôsobom alebo porušovať dôstojnosť ostatných študentov a učiteľov,
  Študenti a lektor,
  – zavedenie do IT systému sprístupneného poslucháčmi obsah, ktorý porušuje zákon alebo slušnosť, najmä obsah, ktorý je vulgárny, pornografický alebo porušuje autorské práva alebo práva duševného vlastníctva.

§6 Práva a povinnosti společnosti Fluentbe

 1. Spoločnosť Fluentbe sa zaväzuje plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou.
 2. Spoločnosť Fluentbe sa zaviazala poskytovať študentovi základné výukové materiály prispôsobené Úrovni Vedomostí. Ďalšie výukové materiály, vrátane odborných materiálov, možno poskytnúť za príplatok.
 3. Fluentbe sa zaväzuje poskytnúť Študentovi technickú pomoc v rozsahu potrebnom pre riadne vedenie Kurzu – pred prvou Lekciou a počas Kurzu.

§7 Ukončenie zmluvy

 1. Študent má právo ukončiť Zmluvu s okamžitou platnosťou, ak sa štyri po sebe nasledujúce Lekcie vinou spoločnosti Fluentbe neuskutočnia v súlade s harmonogramom. V prípade ukončenia zmluvy uhradí spoločnosť Fluentbe Študentovi časť školného zaplateného za Lekcie, ktoré sa budú konať po ukončení zmluvy.
 2. Fluentbe má právo s okamžitou platnosťou ukončiť Zmluvu, ak správanie Študenta počas Lekcia znemožňuje jej vykonávanie alebo porušuje osobné práva učiteľa alebo iných účastníkov Kurzu, alebo ak porušuje zákazy stanovené v §5 odst. 3.
 3. Študent má právo kedykoľvek ukončiť zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota zodpovedá 4 po sebe idúcim skupinovým lekciám alebo 2 individuálnym lekciám potom, čo bola spoločnosť Fluentbe informovaná o ukončení. Výpoveď možno podať vo forme emailu zaslaného na adresu: kontakt@fluentbe.com. Výpoveď by mala obsahovať aspoň meno a priezvisko Študenta, e-mailovú adresu a vyhlásenie o ukončení zmluvy. Uvedená výpovedná lehota sa vzťahuje aj na ukončenie zmluvy zo strany študenta z dôležitých dôvodov.
 4. V prípade ukončenia zmluvy študentom pred koncom obdobia, na ktoré bola uzavretá, strany dohody uzavrú vzájomnej dohody s prihliadnutím na ustanovenia §4 odst. 8.

§8 Zodpovednosť

 1. Spoločnosť Fluentbe vynakladá všetko úsilie, aby umožnila Študentovi pokročiť v učení, ale pretože proces získavania jazykových zručností závisí na mnohých faktoroch, ktoré presahujú rozsah poskytovania služieb, nezaručuje študentovi výsledok zvládnutia cudzieho jazyka na akejkoľvek úrovni.
 2. Fluentbe nenesie zodpovednosť za výsledky akýchkoľvek jazykových skúšok, ktoré študent po kurze absolvuje.
 3. Spoločnosť Fluentbe nie je zodpovedná za fungovanie zariadenia používaného Študentom, ako aj za nedostatočný prístup alebo rušenie prístupu k internetu na strane Študenta. Spoločnosť Fluentbe nie je zodpovedná za udalosti vyššej moci alebo udalosti mimo kontroly spoločnosti Fluentbe.
 4. Študent zodpovedá za zaplatenie školného a za akékoľvek škody spôsobené spoločnosti Fluentbe v súvislosti s neplnením alebo nesprávnym plnením tejto zmluvy.
 5. Pre študentov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je celková zodpovednosť spoločnosti Fluentbe z akéhokoľvek dôvodu obmedzená na sumu skutočne zaplateného školného.

§9 Reklamácia

 1. Spoločnosť Fluentbe poskytuje emailovú adresu kontakt@fluentbe.com pre zasielanie otázok a reklamácií.
 2. Reklamácia by mala obsahovať najmä predmet reklamácie a okolnosti, ktoré ju odôvodňujú.
 3. Reklamácia obsahujúca vulgárny alebo urážlivý obsah voči poskytovateľovi služieb nebude braná do úvahy.

§10 Technické a hardvérové požiadavky

Aby sa študent mohol riadne zúčastňovať Lekcií, mal by spĺňať technické požiadavky a iné požiadavky dostupné tu: https://www.fluentbe.com/help/en-technical-requirements

§11 Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach, na ktoré sa Obchodné Podmienky nevzťahujú, budú použité príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie ustanovenia poľského práva.
 2. Spoločnosť Fluentbe informuje, že spor vyplývajúci z použitia týchto Podmienok môže byť vyriešený pomocou platformy ODR.
 3. Študent, ktorý je spotrebiteľom, sa tiež môže obrátiť na mestského ombudsmana pre spotrebiteľov.
  Spory týkajúce sa Obchodných podmienok alebo Zmluvy môžu byť tiež vyriešené v prípade:
  A) poslucháč, ktorý je spotrebiteľom – príslušným súdom v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku,
  B) Poslucháč, ktorý nie je spotrebiteľom – súdom príslušným pre sídlo spoločnosti Fluentbe alebo jej splnomocneným zástupcom – ak je iniciátorom riadenia spoločnosť Fluentbe, alebo súdom príslušným pre sídlo spoločnosti Fluentbe – ak je účastníkom konania Študent.

Spôsoby platby

Viac ako 38 bezpečných spôsobov platby
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image

Čo nás odlišuje?

Icon
95 % zákazníkov odporúča Fluentbe
Icon
Viac ako 1 000 000 ukončených lekcií
Icon
Prívetivá zmluva
Icon
Záruka spokojnosti
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot