Informácie o osobných údajoch

Kto je správcom mojich údajov?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom vo Varšave (00-895), na adrese Biała 4, prevádzka 81, zapísaná do registra podnikateľov Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000562340, NIP 527-27-38-544, REGON: 361742271 (ďalej len "správca" alebo "Fluentbe").

Kto je správcom mojich údajov?

Fluentbe spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 1. Poskytnutie odpovede na vašu žiadosť o kontakt v súvislosti s prezentáciou ponuky správcu týkajúcej sa výučby jazykov,
 2. spracovanie údajov na marketingové účely,
 3. Poskytovanie vzdelávacích služieb vrátane online výučby cudzích jazykov na základe uzatvorenej zmluvy,
 4. Ohodnotenie vášho pokroku v učení,
 5. Vykonávať činnosti zamerané na zlepšenie kvality poskytovaných služieb,
 6. informovať vás o zrušení alebo odložení lekcie,
 7. Statistické.

Spoločnosť Fluentbe spracúva vaše osobné údaje s cieľom:

Fluentbe spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 1. Na základe Vašej žiadosti o kontaktovanie v súvislosti s prezentáciou ponuky správcu týkajúcej sa výučby cudzích jazykov sa táto žiadosť považuje za súhlas so spracovaním osobných údajov; informujeme Vás, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať;
 2. Na základe zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb - ak je takáto zmluva uzatvorená; tento základ zahŕňa aj možnosť kontaktovať vás v prípade zrušenia alebo odloženia jednotlivých lekcií v rámci kurzu;
 3. Na základe zákonných povinností správcu, najmä v súvislosti s potrebou vystaviť príslušné daňové a účtovné doklady;
 4. Na základe oprávneného záujmu spoločnosti Fluentbe, ktorý má oporu v článku 6 ods. 1 písm. f) RODO. Tento záujem spočíva v hodnotení, či služby poskytované správcom majú pozitívnu odozvu, a jeho cieľom je zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných spoločnosťou Fluentbe.

V prípade uvedenom v bode 1 neposkytnutie osobných údajov zabráni správcovi, aby vás kontaktoval a predložil vám ponuku.

V prípadoch uvedených v bodoch 2 a 3 je poskytnutie osobných údajov zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov zabráni správcovi poskytovať vám služby.

V prípadoch uvedených v bodoch 2 a 3 je poskytnutie osobných údajov zákonnou a zmluvnou požiadavkou.

Kto môže byť príjemcom mojich osobných údajov, t. j. subjekt, ktorému môže správca poskytnúť moje osobné údaje?

Takými subjektmi môžu byť:

 1. Účtovnícke alebo audítorské firmy, ktoré poskytujú správcovi účtovné, mzdové alebo audítorské služby,
 2. IT firmy a spoločnosti, ktoré poskytujú podporu a správu IT infraštruktúry správcu,
 3. V prípade realizácie transakcie v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a e-mail, údaje o transakcii vrátane osobných údajov môžu byť odovzdané spoločnosti PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vykonanie transakcie.

Ako dlho sa budú moje údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb a po jej ukončení počas premlčacej doby prípadných občianskoprávnych nárokov alebo daňových povinností. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas - spracúvanie osobných údajov sa bude vykonávať až do odvolania súhlasu.

Aké sú moje práva v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov?

Prevádzkovateľ informuje, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, čo však nemá vplyv na platnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ak na to existujú právne dôvody. Máte tiež právo na prenosnosť údajov spracúvaných automatizovanými systémami spracovania.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ak na to existujú právne dôvody.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý kontroluje spracovanie vašich osobných údajov

Môžu moje údaje vidieť iní používatelia internetu?

Vzhľadom na povahu jazykových kurzov môžu byť vaše osobné údaje k dispozícii ostatným účastníkom kurzu, ktorý navštevujete, a učiteľovi. Tieto údaje však nebudú verejne dostupné, t. j. nebudú viditeľné pre ostatných používateľov internetu.

Fluentbe vás informuje, že vzhľadom na použité IT nástroje, najmä tie, ktoré zabezpečujú spojenie s učiteľom, môže byť obraz účastníkov kurzu viditeľný pre ostatných účastníkov kurzu.

Prenáša spoločnosť Fluentbe moje osobné údaje do krajín mimo Európskej únie?

V dôsledku používania IT nástrojov, ktoré poskytujú spoločnosti z rôznych krajín, sa môže stať, že vaše osobné údaje budú v rámci týchto nástrojov prenesené do krajín mimo EÚ. V takomto prípade spoločnosť Fluentbe zabezpečí, aby poskytovatelia nástrojov uzavreli osobitné dohody týkajúce sa osobných údajov alebo používali príslušné právne mechanizmy, ako je napríklad Štít na ochranu súkromia.

Čo ak spoločnosť Fluentbe získala moje osobné údaje od môjho zamestnávateľa?

Ak boli vaše osobné údaje získané od vášho zamestnávateľa, spoločnosť Fluentbe vystupuje ako tzv. spracovateľ (processor). Vaše údaje sa spracúvajú na základe zmluvy uzavretej so zamestnávateľom a spoločnosť Fluentbe ich spracúva len na účely plnenia zmluvy so zamestnávateľom. V tomto rozsahu vás môže spoločnosť Fluentbe kontaktovať, aby vás informovala o zrušených alebo odložených lekciách.


Zásady používania súborov cookie

Účinnosť od 24. mája 2018.

Základné informácie

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk používateľa webovej stránky. Súbory cookie pomáhajú správcom webových stránok spravovať ich webové stránky a zlepšovať kvalitu poskytovaného obsahu.

Čo je rozpoznávanie zariadení?

Rozpoznávanie zariadení sú mechanizmy, ktoré identifikujú typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája k webovej lokalite. Tieto mechanizmy tiež identifikujú operačný systém používaný v danom zariadení, časové pásmo, z ktorého sa uskutočňuje pripojenie, veľkosť a rozlíšenie obrazovky atď. Tieto mechanizmy sú určené na prispôsobenie vzhľadu, veľkosti a ďalších parametrov webovej lokality konkrétnemu zariadeniu. Tieto informácie sa nepoužívajú na identifikáciu žiadnej osoby.

Aké ďalšie informácie používa Fluentbe?

Fluentbe používa informácie zo systémových protokolov (napr. IP adresu) vyplývajúce zo všeobecných pravidiel pripojenia k internetu. Tieto informácie sa používajú na technické účely súvisiace so správou našich serverov. Okrem toho sa IP adresy používajú na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických informácií (napr. región, z ktorého sa pripájate).

Fluentbe používa súbory cookie a ďalšie technológie a informácie, ktoré jej pomáhajú spravovať webové stránky. Pre jednoduchosť sa súbory cookie a iné podobné technológie budú označovať súhrnne ako súbory cookie.

Aké typy súborov cookie používa Fluentbe?

Súbory cookie relácie - ide o súbory, ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení webového prehliadača.

Trvalé súbory cookie - ide o súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení na určitý čas. Ukladanie týchto súborov nie je závislé od zatvorenia prehliadača.

Persistentné súbory cookie

Individuálne súbory cookie - nastavené službami Fluentbe.

Súbory cookie tretích strán - nastavené inými službami ako Fluentbe, napríklad službou Google Analytics.

Fluentbe používa vlastné súbory cookie aj súbory cookie tretích strán.

Aké typy súborov cookie používa Fluentbe?

Cookies sú potrebné na to, aby spoločnosť Fluentbe mohla poskytovať základné služby súvisiace s ponúkanými produktmi.

Fluentbe používa svoje vlastné súbory cookie, ktoré umožňujú používateľom prihlásiť sa do svojich účtov. Preto sa na autorizáciu daného používateľa vyžaduje aspoň jedno overenie používateľa v relácii.

Fluentbe tiež používa súbory cookie na optimalizáciu svojich webových stránok a na prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa. Týka sa to najmä súborov cookie, ktoré nám umožňujú "čítať", ako používate našu webovú stránku.

Cookies, vrátane cookies od tretích strán, sa používajú aj na štatistické a analytické účely. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Fluentbe určiť priemerné trvanie návštevy webovej stránky, celkový počet návštev webových stránok spravovaných spoločnosťou Fluentbe . Tieto súbory cookie sú úplne anonymné a neumožňujú spoločnosti Fluentbe identifikovať žiadnu osobu, ktorá používa naše webové stránky.

Fluentbe používa súbory cookie aj na účely remarketingu. Tieto súbory cookie nám umožňujú zobrazovať reklamy na našu webovú lokalitu na iných webových lokalitách a službách. Tieto súbory cookie využívajú okrem iného históriu návštev našich webových stránok. Tieto súbory cookie zahŕňajú naše vlastné súbory cookie aj súbory cookie tretích strán.

Ako môžem spravovať svoje súbory cookie?

Správa súborov cookie je možná zmenou nastavení vášho prehliadača. Vo väčšine prípadov je správa súborov cookie možná z ponuky "Nastavenia". V tejto ponuke môžete zistiť, ako odstrániť súbory cookie, zablokovať ukladanie nových súborov cookie alebo nastaviť upozornenie na uloženie nového súboru cookie.

Je možné používať webové stránky Fluentbe s vypnutými súbormi cookie?

Zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači vám vo všeobecnosti nebráni v používaní našich služieb, ale môže vám to skomplikovať prácu. Najmä prístup k určitému obsahu môže byť sťažený a neprijatie súborov cookie vám zabráni v prihlásení.

Odkazy na iné webové stránky

Fluentbe nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov vlastníkov alebo správcov webových stránok, na ktoré vás presmerujú odkazy na Fluentbe.com. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejnené na týchto webových stránkach. Používateľ je plne zodpovedný za obsah webovej stránky, na ktorú presmeruje odkaz, ktorý zverejnil na Fluentbe.com.

.

Spôsoby platby

Viac ako 38 bezpečných spôsobov platby
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image

Čo nás odlišuje?

Icon
95 % zákazníkov odporúča Fluentbe
Icon
Viac ako 1 000 000 ukončených lekcií
Icon
Prívetivá zmluva
Icon
Záruka spokojnosti
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot